Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
6 15 lần 15 lần 15 lần 46 lần 46 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
7 13 lần 13 lần 13 lần 61 lần 61 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần