Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 41 lần 41 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 51 lần 51 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 53 lần 53 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần