• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 14 lần 30 lần 48 lần 105 lần
  1 10 lần 14 lần 30 lần 42 lần 105 lần
  2 9 lần 17 lần 30 lần 42 lần 80 lần
  3 13 lần 17 lần 30 lần 46 lần 80 lần
  4 10 lần 12 lần 27 lần 36 lần 80 lần
  5 7 lần 12 lần 27 lần 49 lần 80 lần
  6 5 lần 20 lần 31 lần 35 lần 74 lần
  7 7 lần 20 lần 31 lần 36 lần 74 lần
  8 4 lần 13 lần 27 lần 35 lần 79 lần
  9 11 lần 13 lần 27 lần 36 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc