Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

6

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

9

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 151

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 155

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 159

Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

2

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

6

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

8

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203

9

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 3

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 187

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 5

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 191

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 10

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 195

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 15

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 199

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 30

Filename: statistics/html-statistics.php

Line Number: 203A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 109

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 137

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 2

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 138

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 139

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 2

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 140

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 1

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 141

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: 2

Filename: models/MStatistics.php

Line Number: 142

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: libraries/Utils.php

Line Number: 84